نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان "فروشگاه ویزلند "


به ازای هر 200.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید

در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.

گروه غیر فعال:مشترکینی که امتیازات ایشان بین 0-8 امتیاز باشد به عنوان مشتری غیرفعال محسوب می گردند.

گروه برنزی :


مشترکینی که امتیازات ایشان بین8-16امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
5% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از40روز باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه نقره ای :


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 16-32 امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
7% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از40روز باشد ،یک گروه تنزل می یابند.


گروه طلایی:

مشترکینی که امتیازات ایشان بالای 32 امتیاز باشد به عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
9% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از40 روز باشد ،یک گروه تنزل می یابند.